RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Zdrowia Zakliczyn s.c. Jerzy Woźniak, Paula Kołodziej informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Zdrowia Zakliczyn s.c. Jerzy Woźniak, Paula Kołodziej(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Tarnowska 9, 32-840 Zakliczyn. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Tarnowska 9, 32-840 Zakliczy, lub drogą mailową: zakliczyn@tlen.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Jarosława Kołodziej z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: zakliczyn@tlen.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.